١١-١٩- کتابخانه، کتاب، اعضا و مراجعان به کتابخانه ها
 
سال و شهرستان کتابخانه کتابهای موجود تعداد اعضا موارد مراجعه
  کتابخانه‌های عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتابخانه‌های عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتابخانه‌های عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتابخانه‌های عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
١٣٨٠.............. ٥٥ ١٤ ٥٨١٤٣٩ ١٣٥٥٥٢ ١٥٢٦٩٦ ٣٦٤٨ ١٠٧٤٥٢٠ ٥٢٨٨٥
١٣٨٥.............. ٧٠ ١٧ ٨٣٦٦٩٥ ١٥٩٧٨٣ ٣٤٣٣٨ ١١٤١٥ ١١٨٧٢٤٨ ١٥٤٦٧
١٣٩٠.............. ١٢١ ٢٢ ١٦٥٨٠٤٩ ٤١٠١٩٤ ٩٧٨٩٧ ١٣٨٢٨ ٢٧٧١١٨٢ ٦٢٤٢٣٩
١٣٩٤.............. ١١٠ ٢٣ ١٩٥٩٦٩٩ ٢٣٢٤٩٠ ٩٨٠٣٩ ٩٩٢٣ ٢٢٠٨٨٢٦ ٣٤٣٦٣٧
١٣٩٥.............. ١١٠ ٢٤ ٢٠١٠٦٩١ ٢٤٢٩٤١ ١٠١٩٨١ ١٠١٧٢ ٢٢١٣٨٢٦ ٣٩٤٤٣٤
١٣٩٦.............. ١١١ ٢٤ ٢٠٩٤٥٠٤ ٢٥٣٥٥١ ٩٩٢٣٠ ١٢١٠٢ ٢١٥٥٤٩٥ ٤٠٧٣٦٢
١٣٩٧.............. ١١١ ٢٣ ٢٠٩٣٤٩٤ ٢٣٣٧٦٩ ١٠٧٤٢٥ ١١١٩٨ ٢٠٣٥٠٣٧ ٣٢٤٨٢٧
١٣٩٨.............. ١١٢ ٢٣ ٢٢٦٩٠٨٧ ٢٣٥٦١٥ ١٠٥٨١٢ ٧١٧١ ١٧٩٢٠٨٠ ٢٢٧٥٤٥
ابرکوه.............. ٧ ٢ ١٠١٩٢٦ ٢٢٥٤٢ ٤٧٧٩ ٤٦٧ ٨٨٢١١ ١٤٤٥٠
اردکان.............. ١٥ ٢ ١٩٣٨١٣ ٢٢٧٢٨ ٧٦٠١ ٦٢٢ ١٣١٧٢٨ ٣٣٩٣٧
اشکذر.............. ٧ ١ ١٠٧٢٥٣ ٥٢٦٥ ٢٢٧٤ ٤٠١ ٦٦٠٦١ ١٢٩٩
بافق.............. ٤ ٢ ٨٨٤٧٤ ١٤٩٨٢ ٣١٩٥ ١١١٩ ٦٢٢٩١ ٢٣٩٢١
بهاباد.............. ٤ ٢ ٥٧٢٢٢ ٢٠٤٣٧ ١٩٧٧ ٤٢٦ ٢٥٨٩٥ ١٧٠٠٨
تفت.............. ١٠ ١ ١١٣٣٧٦ ٩٦٨٤ ٣٢٥٩ ١٥٥ ٦٣٩٥١ ٧١١٩
خاتم.............. ٧ ٣ ٧٨٦٠٣ ٢٩٩٩٩ ٥١٠٢ ٨٨٨ ١٠٤٢٣٣ ٣١٤٢٦
مهریز.............. ١٢ ٢ ١٣٢٧٣٧ ٢١٧٢٠ ٦٦٥٢ ٩٠٢ ١٠٥٠٨١ ١٣٩٩٦
میبد.............. ٩ ٢ ١٧٣٥٦٧ ١٨٨٠٠ ٦٦٩٨ ٣٢٤ ١١٦٤٣٠ ١٣٠٣٠
یزد.............. ٣٧ ٦ ١٢٢٢١١٦ ٦٩٤٥٨ ٦٤٢٧٥ ١٨٦٧ ١٠٢٨١٩٩ ٧١٣٥٩
به دلیل بیماری کرونا مراکزکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از بهمن ماه تا اواخر سال تعطیل بودند و به همین دلیل آمار نسبت به سال قبل کمتر است.
مأخذ - اداره کل کتابخانه های عمومی استان یزد
- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد
 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت