عنوان پیشنهاد :
شرح وضعیت موجود :
راهکار :
نتایج حاصل ازاجرای پیشنهاد :
منافع حاصل از پیشنهاد :
دیگر منافع حاصل از پیشنهاد که در بالا ذکر نشده است
نام و نام خانوادگی
شماره پرسنلی
تحصیلات
سن
سمت
واحد سازمانی
نشانی:
تاریخ ثبت فرم
اعتبارسنجی
ReCaptcha

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت