شماره تماس

شماره داخلی

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

ردیف

36226580-035

200

معاون فرهنگی

محمد رضا آخوندی ابراهیم آبادی

1

36226580-035

100

معاون اداری مالی

عالیه قوامی

2

36269175-035

101

رئیس امور اداری

اکرم کاردان

3

36269175-035

102

رئیس امور مالی

مجید خواجوئی نژاد

4

36269175-035

103

کارشناس تدارکات و پشتیبانی

محمد حسین عبدلی

5

36269175-035

104

کارشناس طرح های عمرانی

مرتضی فرنام

6

62963727-035

107

کارشناس حراست

سید محمد حسین مهدوی

7

36269175-035

108

کارشناس انفورماتیک

محسن رنجبر

8

36269175-035

109

کارشناس ارزیابی و عملکرد

سیما امیربیکی

9

36269175-035

201

کارشناس فرهنگی

مریم حیدری

10

36269175-035

202

کارشناس فرهنگی

مهدی آرایی

11

36269175-035

203

کارشناس فرهنگی

سکینه قیصری

12

36269175-035

204

کارشناس هنری

شیرین چراغی

13

36269175-035

205

کارشناس هنری

روح ا... زارع باغدهوکی

14

36269175-035

206

کارشناس ادبی

عالیه سلطانی گردفرامرزی

15

36269175-035

207

کارشناس آموزش

نازیتا برزگر

16

36269175-035

210

کارشناس روابط عمومی

نعیمه بیدمشکی

17

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت